O nás

Nadácia ART.EAST bola založená v roku 1998 ako Nadácia MIRO. Jej zriaďovateľom a správcom je akademický maliar Andrej Smolák. Nadácia MIRO bola v roku 2006 premenovaná na Nadáciu ART.EAST.

Jej cieľom je podpora vzniku umeleckých diel a ich propagácia doma i v zahraničí, organizovanie výstav, tvorivých sympózií, výtvarných plenérov, budovanie výstavných siení a galérií výtvarného umenia, organizovanie vzdelávacej činnosti formou prednášok, exkurzií, literárnych a hudobných večerov, vydávanie katalógov, kníh o výtvarnom umení, reprodukcií, podpora domácich i zahraničných umelcov formou štipendií a financovanie študijných pobytov doma i v zahraničí.

Nadácia sa už od svojho vzniku venuje realizácii rôznych kultúrnych projektov, a to na národnej i medzinárodnej úrovni. V roku 2008 začala udeľovať Cenu Tibora Bartfaya za umenie a podporu umenia.

NADAČNÁ LISTINA - PDF

ZMENA NÁZVU NADÁCIE - PDF

 

ORGÁNY NADÁCIE:

 

Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.

akad. mal. Andrej Smolák, maliar a galerista 

 

SPRÁVNA RADA:

Členovia Správnej rady schvaľujú a usmerňujú činnosť nadácie. Rozhodujú, na čo a v akej výške budú pridelené finančné prostriedky jednotlivým žiadateľom.

 

VÝROČNÉ SPRÁVY